اعتماد به نفس

موفقیت

رشد فردی

نیروی خلق.

ای انسان تو وجودی از پروردگارت هستی
به یاد داشته باش که نیروی خلق در درون توست
پس بیرون از خود به دنبال ناجی نباش
به یاد داشته باش به هر آنچه که تفکر کنی
هر آنچه را که باور کنی
هر آنچه را که مکتوب کنی
هر آنچه را که در خصوص آن صحبت می کنی
و نسبت به آن واکنش نشان می دهی در حال خلق آن هستی
چه موافق آن باشی یا مخالف آن

پس در نام مقدس پروردگار هر آنچه که دوست داری در جهان پیرامون خود خلق کنی با شکرگزاری مکتوب کن
و آن را به کلامی قدرتمند تبدیل کن
و روزانه با عشق به کلام خود گوش کن
و همواره نسبت به خلق خود خوشبین امیدوار و شادمان باش
که پروردگار نیروی خلق را در درون تو قرار داد برای تجربه خلق مشترک در جهان هستی
و پروردگارت را برای این آسانی شکرگزار باش

هدف ما در اینجا این است که اول نگرش شما را نسبت به موفقیت درست کنیم و بعد در قسمت های پیشرفته آموزش هم قرار بدیم مثل آموزشهای بازاریابی مثل کسب و کار شخصی و …