مواسات مادرانه

این یک دعوت نامه جهادی است

خیر بدهیم و خیر بگیریم و نور توی شهرمان پخش شود و دلهایمان گرم شود که تا مومنین به هم مواسات نکنند، نوبت ظهور نمیرسد… شاید این دست های مادرانه که بهم میپیوندد، زمینه ساز ظهور فرزند نرجس خاتون باشد. الهی آمین

مواسات مادرانه

فرم ثبت نام اردو جهادی، بدون هجرت!

پر کردن این فرم، یعنی شما هم تصمیم گرفته اید عضوی از شبکه ملی مواسات مادرانه باشید. در کتاب شریف غررالحکم، امیر مومنان فرموده اند، شیرازه ی دین دو چیز است: انصاف داشتن و مواسات با برادران
آجرهای تک تک، زود با اولین بار پراکنده میشوند، پرت میشوند، دور و خرد میشوند. شیرازه ی امت اسلامی، همین چسبیدن ذره هاست. همین آدم هایی که، “به من چه” نمیگویند. وصل شده اند به غم و شادی یکدیگر و برای هم از وقت و مال و آبروی خود خرج میکنند.
ما مادرهای شهرنشین امروز، توی سلول های آپارتمان هایمان تنها، مثل آجرهای بی پیوستیم. شبکه ملی مواسات مادرانه می خواهد دست من را بگذارند توی دست همسایه ای که او هم مادر است، مثل را من درباره ی تربیت بچه ها فکر میکنند، دنبال همبازی است، دنبال رفیقی برای با هم طی کردن روزهای مادر است. کتاب بخوانیم باهم، یک فکری برای محرم محله کنیم، بچه ها را نگاه کنیم که از تنهایی در آمده اند و دوتایی سبزی پاک کنیم و غش غش بخندیم.
وقت واکسن ته تغاری، بزرگه را بگذاریم پیش یکی، وقت مریضی، سوپی بپزیم برای هم، از همین باهم بودن های کوچک شروع کنیم تا کم کم ساختمانی شویم قوی و محکم، که باد روزگار به راحتی خردمان نکند. شاید خدا به دلهایمان که بی تفاوت نبودیم به هم، نگاه کرد و استقامتان داد در راه خودش، توان و تخصصمان را روی هم ریختیم و منشا تحولاتی در محله و شهر و کشورمان شدیم.

فرم ثبت نام اردو جهادی، بدون هجرت!